Logo

Wrocław, pl. Muzealny 12/4
tel.: 71 346 06 93

 
Logo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Jacek Pawiłowicz kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem  poczty elektronicznej: email: wroclaw.pawilowicz@komornik.pl Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Jacek Pawiłowicz Kancelaria Komornicza 50-035 Wrocław  pl. Muzealny 12/4.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: e-mail: iod.wroclaw.004@komornik.pl Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
  3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie stosownego postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o komornikach sądowych i egzekucji oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie organom upoważnionym (np. sądom i organom skarbowym) uczestnikom i stronom postępowania egzekucyjnego oraz podmiotów współpracujących z komornikiem (np. księgowy, informatyk – firma Currenda) na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami egzekucyjnymi oraz inną dokumentacją komorniczą.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa 00-193 , gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  8. Podanie danych jest niezbędne do wykonania czynności związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania.