Logo

Wrocław, pl. Muzealny 12/4
tel.: 71 346 06 93

 
Logo

Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy.

(Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018, Art. 9.1)

Komornik przyjmuje spraw z wyboru Art. 10 ust. 4 pkt. 1) ustawy o Komornikach Sądowych. Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego.

Sposoby egzekucji komorniczej

Postępowanie egzekucyjne może być prowadzone z następujących składników majątkowych:

 • z ruchomości (np. samochody, sprzęty domowe)
 • ze zwierząt (z zachowaniem przepisów o ich ochronie)
 • z wynagrodzenia za pracę
 • z rachunków bankowych
 • z wierzytelności (np. wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło)
 • z nieruchomości
 • z innych praw majątkowych (np. akcje, udziały w spółce).

Zawieszenie egzekucji komorniczej

Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli:

 • wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego
 • nastąpiła śmierć wierzyciela lub dłużnika (wówczas postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego) albo – w zakresie w jakim dotyczy ono praw i obowiązków wynikających z działalności gospodarczej – zarządcy sukcesyjnego w razie ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek:
 • wierzyciela
 • dłużnika, gdy sąd zawiesi natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.